Info pro zájemce

Garantované nabídky poskytovaných služeb (co, kdy a jak klientům při poskytování služby nabízíme)

Denní stacionář zde

Chráněné bydlení zde

Odlehčovací služby zde

 

Pravidla denního centra zde

 

Základní informace jsou předávány

 • při osobní návštěvě v Denním centru (plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto, 566 01) – Po, Pá od 8.00 - do 12.30 a od 13.45 – do 15.00 h
 • telefonicky na tel: 468 003 470, Po – Pá od 8.00 - do 12.30 a od 13.45 – do 15.00 h
 • na stránkách www.berenika-vm.cz
 • elektronickou formou - emailem: rehakova.berenika@seznam.cz

Jednání se zájemcem

 • Probíhá v Centru sociálních služeb v Denním centru BERENIKA, na adrese plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto, 566 01
 • na jiném předem dohodnutém místě (místo musí být k tomuto jednání vhodné)
 • Za Denní centrum – stacionář je přítomna: ředitelka, sociální pracovnice
 • Jednání se spolu se zájemcem a soudně určeným zástupcem je dále oprávněn zúčastnit se rodinný příslušník nebo kdokoliv koho zájemce chce mít přítomného u tohoto rozhovoru.

Jednání se zájemcem o poskytování služeb

1. První kontakt s návštěvníkem Dc vzájemné nezávazné ústní předání základních informací mezi pracovníkem a zájemcem

 • sjednání další schůzky
 • předání Žádosti o poskytování sociální služby
 • v případě chráněného bydlení a odlehčovacích služeb pobytových předání Žádosti o vyjádření lékaře

2. Jednání se zájemcem (rodičem nebo opatrovníkem nebo jiným, soudem určeným zástupcem) s cílem :

 • zjištění potřeb zájemce a jeho nepříznivé sociální situace, kterou by chtěl řešit pomocí poskytování sociálních služeb. Rozhodnutí, zda zjištěné potřeby a nepříznivá sociální situace  lze řešit poskytováním námi nabízených služeb.
 • předání informací zájemci srozumitelným způsobem o poskytovaných službách včetně prohlídky prostor a seznámení se s klienty a pracovníky
 • dohodnutí termínu další schůzky

Pokud by při jednání bylo zjištěno, že potřeby zájemce nejsme schopni uspokojit, sociální pracovník poskytne základní sociální poradenství.

V případě, že potřeby zájemce lze řešit poskytováním nabízených služeb, ale není volná kapacita pro okamžité přijetí, je žadatel zařazen do Evidence žádatelů. Při uvolnění kapacity nerozhoduje datum přijetí Žádosti, ale zhodnocení naléhavosti řešit nepříznivou sociální situace žadatele a jeho potřeb.

Zájemce před touto schůzkou zašle, nebo přímo při schůzce předá vyplněnou Žádost o poskytování sociální služby, Žádost o vyjádření lékaře ( CHB a OS), s sebou přinese v případě, že má soudem určeného zástupce jeho pověření a Rozsudek o omezení svéprávnosti.

 

3. Jednání se zájemcem (rodičem nebo opatrovníkem nebo jiným, soudem určeným zástupcem) s cílem :

 • vyjednání idnividuálního poskytování služby
 • odsouhlasení návrhu Individuálního plánu
 • odsouhlasení a podepsání Dohody o poskytování sociální služby

Sociální pracovník na této schůzce zájemci vysvětlí obsah Individuálního plánu a Dohody o poskytování sociálních služeb jemu srozumitelným způsobem.

Dohoda o poskytování služeb ZDE

 

OCHRANA OSOBNĆH ÚDAJŮ (GDPR)
 

Organizace Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. (Správce údajů) zpracovává Osobní údaje:

 • U klientů a zájemců o poskytování sociálních služeb:

na základě zákona o sociálních službách - jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefonní číslo, citlivé údaje - individuální potřeby klienta, které vycházejí z jeho nepříznivé sociální situace

na základě souhlasu - fotografie a audiovizuální záznamy z pořádaných akcí ( zobrazující konkrétní osoby).

          Opatrovníků a kontaktních osob:

                     jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail

 • u zaměstnanců:

na základě zákonů Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, Zákon č. 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník, zákon o zaměstnanosti, zákon o dani z příjmu, zákon o sociálním pojištění a zdravotní pojištění, povinné úrazové pojistění,

jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, e-mail, údaje související s mzdovou agendou, daňovou agendou a agendou sociálního a zdravotního pojištění, např. výše mzdy či číslo bankovního účtu, posouzení zdravotní způsobilosti k práci, o průběhu pracovního poměru, rozhodnutí o přiznání důchodu

na základě souhlasu - fotografie a audiovizuální záznamy z pořádaných akcí (zobrazující konkrétní osoby)

 • údaje o sponzorech a dárcích

výše různých příspěvků a darů, čísla bankovích účtů, adresa

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ:

 • právo na přístup k osobním údajům
 • právo na opravu, resp. doplnění
 • právo na výmaz
 • právo na omezení zpracování
 • právo na přenositelnost údajů
 • právo vznést námitku
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či odbornými účinky, zahrnuje i profilování

Zabezpečení osobních údajů:

Organizace přijala s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování technická a organizační opatření, aby zjistila a byla schopna doložit, že zpracování osobích údajů je prováděno v souladu s obecným nařízením GDPR