Denní stacionář

Denní stacionář Berenika

Základní dokument

Poslání (mise) denního stacionáře

Posláním denního stacionáře Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. je poskytnout lidem s  mentálním a přidruženým tělesným postižením od 16 do 64 let podporu k dosažení nejvyššího možného stupně samostatnosti a nezávislosti, dle vlastních možností a potřeb, a to formou nácviku v podmínkách denního stacionáře.

Cílová skupina (okruh osob) klientů

Osoby s  mentálním a přidruženým tělesným postižením ve věku od 16 let z Vysokého Mýta a jeho okolí.

Cíle poskytované služby

 • poskytnout klientům podporu při aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • rozvíjet nebo co nejdéle udržet jejich schopnosti a dovednosti
 • podporovat klienty v co nejvyšší nezávislosti a samostatnosti v oblastech bydlení a běžného života 
 • zajistit ekonomickou stabilitu služby chráněného bydlení
 • zajistit optimální počet kvalifikovaných pracovníků
 • poskytovat klientům i pracovníkům bezpečnou, odbornou a kvalitní sociální službu
 • zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb

Základní činnosti denního stacionáře

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Principy (zásady)poskytované podpory služeb denního stacionáře

 • podpora vychází z individuálně určených potřeb klienta
 • podpora vede k zlepšení nepříznivé sociální situace klienta
 • podpora vede klienta k vlastní aktivitě, co největší samostatnosti a využívání přirozených zdrojů pomoci
 • podpora nevyvolává závislost klienta na službě
 • podpora vede klienta k sociálnímu začlenění
 • podpora vždy zachovává lidskou důstojnost, lidská práva, základní svobody klienta a svobodnou vůli klienta
 • podpora je poskytována pouze do výše ztráty schopností klienta

Druh a forma poskytované služby

Denní stacionář poskytuje služby sociální péče dle § 46 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách – služby denního stacionáře. Denní stacionář poskytuje služby ambulantní formou a to ve dnech pondělí – pátek od 7:30 do 15:00 hod.

Kapacita poskytované služby

Kapacita stacionáře je max. 24 klientů denně.

Z toho počtu mohou být max. 4 osoby upoutané na invalidní vozík, které se nedokáží na něm pohybovat samostatně mimo prostory denního stacionáře. Pro větší počet takovýchto klientů nejsme schopni zajistit, aby naše služba byla bezpečná.

V případě uvolnění kapacity rozhoduje naléhavost potřeby řešit nepříznivou sociální situaci a uvolněná časová kapacita služby, kterou lze pokrýt potřeby zájemce, nikoliv datum přijetí žádosti.

Kritéria pro přijetí zájemce

Garance poskytovaných služeb

Galerie

Přesunout se na začátek