Chráněné bydlení

Chráněné bydlení Berenika

Základní dokument

Poslání (mise) chráněného bydlení

Posláním chráněného bydlení Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. je poskytnout dospělým lidem s mentálním a přidruženým tělesným postižením od 18 do 64 let individuální podporu v oblasti bydlení a běžného života a to formou nácviku v podmínkách chráněného bydlení.

Cílová skupina (okruh osob) klientů

Dospělí lidé s mentálním a přidruženým tělesným postižením, kteří potřebují individuální stanovenou každodenní podporu v oblasti bydlení a běžného života a chtějí si zvyšovat svojí samostatnost a nezávislost.

Služba je určena pro lidi, kteří zvládají s pomocí a podporou péči o vlastní osobu (osobní hygienu, oblékání, přípravu a konzumaci jednoduchých jídel), orientaci v čase a prostoru, základní péči o domácnost a jsou schopni si uvědomit rizika.

Cíle poskytované služby

 • poskytnout klientům podporu při aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace,
 • rozvíjet nebo co nejdéle udržet jejich schopnosti a dovednosti
 • podporovat klienty v co nejvyšší nezávislosti a samostatnosti v oblastech bydlení a běžného života 
 • zajistit ekonomickou stabilitu služby chráněného bydlení
 • zajistit optimální počet kvalifikovaných pracovníků
 • poskytovat klientům i pracovníkům bezpečnou, odbornou a kvalitní sociální službu
 • zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb

Základní činnosti chráněného bydlení

 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Principy (zásady)poskytované podpory služeb chráněného bydlení

 • podpora vychází z individuálně určených potřeb klienta
 • podpora vede k zlepšení nepříznivé sociální situace klienta
 • podpora vede klienta k vlastní aktivitě, co největší samostatnosti a využívání přirozených zdrojů pomoci
 • podpora nevyvolává závislost klienta na službě
 • podpora vede klienta k sociálnímu začlenění
 • podpora vždy zachovává lidskou důstojnost, lidská práva, základní svobody klienta a svobodnou vůli klienta
 • podpora je poskytována pouze do výše ztráty schopností klienta

Druh a forma poskytované služby

Chráněné bydlení poskytuje služby sociální péče dle § 51 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách – chráněné bydlení. Chráněné bydlení poskytuje celoroční pobytové služby

Kapacita poskytované služby

Kapacita chráněného bydlení je max. 10 klientů.
Z toho počtu mohou být max. 4 osoby upoutané na invalidní vozík a to z důvodu možnosti ubytování těchto osob v uzpůsobených bytech.
V případě uvolnění kapacity rozhoduje naléhavost potřeby řešit nepříznivou sociální situaci a uvolněná časová kapacita služby, kterou lze pokrýt.

Kritéria pro přijetí zájemce

Garance poskytovaných služeb

Galerie

Přesunout se na začátek