Chcete nám pomoci?

Bez Vás bychom to nezvládli

Informace sponzorům a dárcům

BERENIKA – Vysoké Mýto, o.p.s. je nestátní nezisková organizace, pro kterou je obtížné financování vlastního provozu. Z tohoto důvodu je pro nás vaše pomoc v podobě sponzorství a darů velice důležitou složkou rozpočtu, bez které se těžko obejdeme. Všichni dárci jsou pravidelně informováni o nakládání s dary a zváni na pořádané akce.

Všem našim příznivcům, dárcům a sponzorům patří náš upřímný dík a uznání.

Jak můžete pomoci?

Můžete tak učinit finančně, materiálně nebo službou.

Pokud máte zájem nám pomoci, kontaktujte prosím, ředitelku paní
Petru Řehákovou, tel.: 468 003 470, 737 801 093, rehakova.berenika@seznam.cz.

Veřejná sbírka

Účel veřejné sbírky: Výtěžek sbírky bude určen na poskytování sociálních služeb v Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s., která poskytuje služby klientům s mentálním a přidruženým tělesným postižením v rámci denního stacionáře, chráněného bydlení a odlehčovacích služeb a podporu zaměstnanosti těchto osob dle zakládací smlouvy společnosti. Prostředky budou využity v rámci služeb na podporu samostatnosti a soběstačnosti klientů (např. při výchovně vzdělávacích a aktivizačních či sociálně terapeutických činnostech), a dále na podporu financování provozu Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s.

Můžete tak učinit finančně, materiálně nebo službou.

Pokud máte zájem nám pomoci, kontaktujte prosím, ředitelku paní
Petru Řehákovou, tel.: 468 003 470, 737 801 093, rehakova.berenika@seznam.cz.

Způsoby provádění sbírky:

  • zvláštní bankovní účet č. 3504015349/0800 zřízený u české spořitelny, a.s.
  • pokladničky
  • prodej předmětů – výše příspěvku 100%

Veřejná sbírka byla zahájena dne 21.6. 2014 a bude se konat na dobu neurčitou na území České republiky.
Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky vydal dne 20.6.2014 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad, Oddělení vnitřních věcí, pod spisovou značkou SpKrÚ 40789/2014 OOPKŽÚ OVV a pod číslem jednacím KrÚ 41677/2014.

Darovací smlouva

Daňové výhody:

  • Fyzické osoby – od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)
  • Právnické osoby – od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Za jakoukoliv vaši pomoc Vám velmi děkujeme!

Přesunout se na začátek