Odlehčovací služby

Odlehčovací služby Berenika

Základní dokument

Poslání (mise) odlehčovacích služeb

Posláním odlehčovacích služeb Berenika Vysoké Mýto je poskytnout rodinám osob s mentálním a přidruženým tělesným postižením z Pardubického kraje, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí, od 10 do 50 let ambulantní nebo od 12 do 50 let krátkodobé pobytové služby, jejichž smyslem je umožnit pečujícím čas k odpočinku, regeneraci sil a klienty podpořit a motivovat k  co největší možné samostatnosti a nezávislosti, tato podpora má vést k tomu, aby rodina mohla žít, co možná nejběžnějším životem.

Cílová skupina (okruh osob) klientů

Lidé s mentálním a přidruženým tělesným postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí ve věku od 10 do 50 let a u ambulantních nebo od 12 do 50 let u krátkodobých odlehčovacích služeb.

Cíle poskytované služby

 • umožnit pečujícím osobám čas pro nezbytný odpočinek, k vyřízení osobních záležitostí apod.
 • poskytnout klientům podporu při aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace
 • udržet a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti
 • podporovat klienty v co nejvyšší nezávislosti a samostatnosti v oblastech bydlení a běžného života 
 • zajistit ekonomickoustabilitu služby chráněného bydlení
 • zajistit optimálnípočet kvalifikovaných pracovníků
 • poskytovat klientům i pracovníkům bezpečnou, odbornou a kvalitní sociální službu
 • zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb

Základní činnosti odlehčovacích služeb

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Principy (zásady)poskytované podpory odlehčovacích služeb

 • podpora vychází z individuálně určených potřeb klienta
 • podpora vede k zlepšení nepříznivé sociální situace klienta
 • podpora vede klienta k vlastní aktivitě, co největší samostatnosti a využívání přirozených zdrojů pomoci
 • podpora nevyvolává závislost klienta na službě
 • podpora vede klienta k sociálnímu začlenění
 • podpora vždy zachovává lidskou důstojnost, lidská práva, základní svobody klienta a svobodnou vůli klienta
 • podpora je poskytována pouze do výše ztráty schopností klienta

Druh a forma poskytované služby

Odlehčovací služby poskytují služby sociální péče dle § 44 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách – odlehčovací služby. Formy odlehčovacích služeb:

1.    Pobytové služby –  poskytují péči v rozmezí 1den+noc – 3 měsíce.

2.    Ambulantní služby – poskytují krátkodobou možnost odlehčení dle provozní doby pondělí – pátek 7:30– 15:00

Kapacita poskytované služby

Kapacita v odlehčovacích službách pobytových jsou 2 klienti z důvodu dvou lůžek. V jeden den se mohou v odlehčovacích službách vystřídat až 4 klienti ( 2 klienti ukončí pobyt během dopoledne a 2 klienti nasoupí během odpoledne ).
Denní kapacita ambulantí formy odlehčovacích služeb jsou 2 klienti.
V případě uvolnění kapacity rozhoduje naléhavost potřeby řešit nepříznivou sociální situaci a uvolněná časová kapacita služby, kterou lze pokrýt potřeby zájemce, nikoliv datum přijetí žádosti.

Kritéria pro přijetí zájemce

Garance poskytovaných služeb

Přesunout se na začátek