Etický kodex

Etický kodex

Každý zaměstnanec dodržuje tyto zásady etického kodexu ve vztahu​

a) ke klientům

 • 1. Mlčenlivost o všech osobních a citlivých údajích a informacích týkajících se klientů
 • 2. Individuální přístup ke klientům
 • 3. Neinfantilizují klienty
 • 4. Respektují osobnost a názory klientů
 • 5. Stížností berou jako závažné sdělení a podle toho s ním nakládají, dodržují pravidla pro podání a vyřizování stížností
 • 6. Podporují samostatnost, vlastní aktivitu a nezávislost klientů
 • 7. Vyhledávají silné stránky klienta a posilují jeho sebevědomí
 • 8. Učí veřejnost respektovat osoby s handicapem
 • 9. S klientem upoutaným na invalidní vozík nemanipulují bez jeho souhlasu
 • 10. Podporují klienty v uplatňování osobních práv a zájmu
 • 11. Podporují klienty při začleňování do společnost
 • 12. Předcházejí situacím vyvolávajícím předsudky a negativní hodnocení
 • 13. Klientům zajišťují bezpečnou službu, ale umožňuji mu přiměřené riziko

b) ke kolegům

 • 14. Respektuje pokyny nadřízených, pracuje spolehlivě, samostatně a zadané úkoly plní v daném termínu
 • 15. Respektuje názory kolegů a společně s nimi pracují v odborném týmu, který má za úkol naplňování osobních cílů uživatelů
 • 16. Dodržuje obecně platné normy společenského chování a nedopouští se nečestného chování vůči svým kolegům

c) k organizaci

 • 17. Dbá na dobré jméno Denního centra Berenika a BERENIKA – Vysoké Mýto, o.p.s.
 • 18. Je loajální vůči organizaci
 • 19. Přispívá k začlenění Dc do společenského života ve Vysokém Mýtě
 • 20. Respektuje společné dohody, na kterých se většina organizace shodla a nevystupují na veřejnosti proti nim
 • 21. Nezveřejňuje interní informace a dokumenty
 • 22. Pracuje na svém dalším vzdělání čímž přispívá k rozvoji organizace

Ochrana uživatelů před předsudky a negativním hodnocením

Zaměstnanci dodržují tyto zásady

 • Jsou povinní zachovávat mlčenlivost o všech citlivých údajích a informacích týkajících se uživatelů v souladu se zákonem č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů
 • Důvěrné informace získané o uživatelích si zásadně nesdělují před ostatními uživateli
 • Chovají se profesionálně (nenavazují s uživateli jiné vztahy než pracovní, neslibují co nemohou splnit, nevzbuzují u uživatelů plané naděje)
 • Dodržují obecně platné normy společenského chování a má na vědomí, že jeho chování je vzorem pro uživatele
 • Chovají se a jednají s uživateli přiměřeně jejich věku (neinfantilizují uživatele)
 • Chovají se a jednají s uživatelem tak, aby nevyvolávali u veřejnosti pocit soucitu, milosrdenství a závislosti klientů na společnosti
 • Uživatelům neposkytují větší péči a pomoc než skutečně potřebují
 • Podporuje samostatnost a nezávislost uživatelů
 • Nepoužívají nálepkování uživatelů v komunikaci na veřejnosti ani mezi sebou (hanlivé označení uživatelů)
 • Respektují přání a potřeby uživatelů
 • Respektují osobnost, názory a rozhodnutí uživatele, ale v takové míře aby nedocházelo k omezování práv a svobod ostatních uživatelů a zaměstnanců
 • Zaměstnanci nevnucují uživatelům svůj vlastní názor, ale společně s uživatelem navrhnou možná řešení a zhodnotí důsledky jednotlivých řešení
 • Neponižují a nezneschopňují uživatele, ale naopak vyhledávají silné stránky, dovedností a vědomostí nebo vlastností uživatelů a pomocí nich je prezentují na veřejnosti
 • Zachovávají k uživatelům partnerský přístup
 • Pracovníci mají na zřeteli, že uživatel je největší „odborník“ na své postižení
 • K řešení krizových situací nikdy nepoužívají zastrašování
 • S uživatelem nejednají a nemanipulují jako s věcí(zvěcňování – nepřemísťují a nemanipulují s uživatelem bez jeho souhlasu)
 • Uživatelům netykají, pokud nedojde k vzájemné dohodě
 • Respektují vlastní názor uživatelů a jejich individuální schopnosti a dovednosti
 • Podporují uživatele, aby dbali na svůj zevnějšek (aby byli upraveni a měli čisté oblečení a tím je chránili před negativním hodnocením)
 • Pomáhají uživatelům utvořit si názor na sebe sama a na svoji odlišnost
 • Pomáhají vytvářet uživatelům přiměřené sebevědomí
 • Pomáhají uživatelům najít si odpovídající místo ve společnosti
 • Vedou uživatelé k dodržování společenských pravidel v přijatelných mezích a tím je chránili před negativním hodnocením
 • Přispívají k získání dobrého jména a začlenění Dc do společenského života ve Vysokém Mýtě
 • Při společenských akcích, na kterých se uživatelé prezentují, představují uživatele při smysluplných činnostech a zdůrazňují jejich dovednosti
Přesunout se na začátek